TC NTHHN / Hỏi đáp

Hỏi đáp

Câu hỏi 1: 

 

Câu trả lời:

 


Câu hỏi 2: 

 

Câu trả lời

 


Câu hỏi 3: 

 

Câu trả lời

 


Câu hỏi 4: 

 

Câu trả lời

 


Câu hỏi 5: 

 

Câu trả lời

 


Câu hỏi 6: 

 

Câu trả lời