Phòng tổ chức hành chính

GIỚI THIỆU CHUNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỔNG HỢP HÀ NỘI.

I. Cơ cấu tổ chức.

Phòng Tổ chức – Hành chính Trường trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội gồm có 17 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Trung Tuấn – Phó phòng Tổ chức Hành chính chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng theo chức năng nhiệm vụ.

II. Chức năng nhiệm vụ.

  1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các mảng công việc: tổ chức, cán bộ; hành chính, quản trị; tổng hợp, đối ngoại; quản lý học sinh, quản lý trang thiết bị và xây dựng cơ bản;
  2. Tổ chức xây dựng và sửa đổi Điều lệ Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, các quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế Thi đua – Khen thưởng và các Quy chế khác của Nhà trường trình Hội đồng Trường và Hội nghị cán bộ công chức hằng năm;
  3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thư viện trong toàn Trường;
  4. Lập các biểu bảng, báo cáo, thống kê về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng theo qưy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;
  5. Thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác đào tạo; mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng của Ban giám hiệu và các phòng khoa;
  6. Quản lý và điều động các phương tiện phục vụ công tác của Ban Giám hiệu và các phòng khoa;
  7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác y tế;
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.